Hukuk zihin haritaları ile ilgili temel bilgilendirme için buraya tıklayın

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER ZİHİN HARİTALARI *

TURKUAZ VE BÜYÜK yazılan isimlerin üzerine tıklayarak zihin haritalarını görüntüleyebilir, yüksek kalite için indirebilirsiniz:

 • 01- BORÇLAR HUKUKUNA GİRİŞ İçindekiler: Borcun Kaynakları (Sözleşme, Haksız Fiil, Sebepsiz Zenginleşme), Borcun Tanımı, Borç İlişkisinin Tanımı, Borç ile Borç İlişkisi Arasındaki Faklar, Borç İlişkisinin Nitelikleri​
 • 02- NİSBİLİK İLKESİ İçindekiler: Nisbilik İlkesinin Sonuçları, Nisbilik İlkesinin İstisnaları (Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme, Borçların Üçüncü Kişi Tarafından İfa Edilmesi, Halefiyet, Nisbi Hakların Tapu Siciline Şerh Ettirilmesi)
 • 03- BORÇ İLİŞKİSİNİN UNSURLARI – SORUMLULUKLARI İçindekiler: ​Unsurlar (Borçlu, Alacaklı, Edim), Sorumluluklar (Şahıs ile Sorumluluk, Mal Varlığıyla Sorumluluk)
 • 04- BORÇ İLİŞKİSİNDEN DOĞAN HAKLAR – YÜKÜMLÜLÜKLER İçindekiler: Haklar (Asli Hak: Alacak Hakkı, Talep Hakkı; Fer’i Hak: Alacağı Güçlendiren Fer’i Haklar, Teminat Sağlayan Fer’i Haklar; Tali Hak: Yenilik Doğuran İnşai Haklar, Def’i Hakları), Yükümlülükler (Edim Yükümlülüğü, Yan Yükümlülükler, Külfet, Karma Yükümlülükler)
 • 05- EDİM ÇEŞİTLERİ – EKSİK BORÇ İçindekiler: Edim Çeşitleri (Verme, Yapma, Yapmama; Cins Edimi, Parça Edimi: Misli Eşya, Gayrimisli Eşya; Şahsi Edim, Maddi Edim; Ani Edimler, Devri Edimler, Sürekli Edimler; Bölünebilir Edim, Bölünemez Edim) Eksik Borçlar (Kumar ve Bahisten Doğan Borçlar, Evlenme Tellallığından Doğan Borçlar, Ahlaki Ödevin Yerine Getirilmesinden Doğan Borçlar, Zamanaşımına Uğrayan Borçlar, Organ ve Doku Naklinden Doğan Borçlar)
 • 06- HUKUKİ İŞLEMDEN DOĞAN BORÇLAR İçindekiler: Hukuki Olay, Hukuki Fiil (Hukuka Aykırı Fiil, Hukuka Uygun Fiil), İrade Açıklamaları (Hukuki İşlem, Hukuki İşlem Benzeri Fiiller, Maddi Fiil Şeklinde İrade Açıklaması)
 • 07- HUKUKİ İŞLEM TÜRLERİ İçindekiler: Taraf Sayıları Bakımından Hukuki İşlemler (Tek Taraflı -İlan Yoluyla Ödül Vaadi-, İki veya Çok Taraflı), Mal Varlığına Etkisi Bakımından Hukuki İşlemler (Borçlandırıcı İşlem, Tasarruf İşlemi, Kazandırıcı İşlem), Hüküm ve Sonuçlarını Doğurdukları An Bakımından Hukuki İşlemler (Sağlar Arası Hukuki İşlemler, Ölüme Bağlı Hukuki İşlemler), Sebebe Bağlı Olup Olmaması Açısından Hukuki İşlemler (Sebebe Bağlı -İlli-, Sebepten Soyut -Mücerret-)
 • 08- SÖZLEŞME ÖZGÜRLÜĞÜ İçindekiler: Sözleşme Özgürlüğünün Sınırları (Yokluk; Kesin Hükümsüzlük-Butlan: Kısmi Kesin Hükümsüzlük, Değiştirilmiş Kısmi Kesin Hükümsüzlük; İptal Edilebilirlik; Eksiklik-Noksanlık), Sözleşme Yapma Mecburiyeti (Hukuki Tekelin Bulunduğu Durumlar, Hukuki İşlemden Doğan Sözleşme Yapma Mecburiyeti)
 • 09- SÖZLEŞMENİN KURULMASI İçindekiler: Sözleşmenin Temel Unsurları (Taraflar; Karşılıklı İrade Açıklaması; İrade Açıklamalarının Birbirine Uygun Olması: Açık Uyuşmazlık, Gizli Uyuşmazlık), Sözleşmenin Kurulabilmesi (Esaslı Noktalar: Objektif Esaslı Noktalar, Subjektif Esaslı Noktalar; 2. Derecedeki Noktalar; Kanuni Şekil), Sözleşmenin Kurulma Anı (Hazılar Arasında Sözleşme, Hazır Olmayanlar Arasında Sözleşme, Örtülü Kabulle Kurulan Sözleşme); Öneri, Öneriye Davet, Önerinin Bağlayıcılığı, Kabul (Örtülü Kabul), Önerinin ve Kabulün Geri Alınması.
 • 10- KESİN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ 1 İçindekiler: Hukuka Aykırılık (Sözleşmenin Kendisindeki Hukuka Aykırılık, Sözleşmenin Konusundaki Hukuka Aykırılık, Sözleşmenin Amacındaki Hukuka Aykırılık), Ahlaka Aykırılık, İmkansızlık (Başlangıçtaki -Objektif- İmkansızlık: Maddi İmkansızlık, Hukuki İmkansızlık; Sonraki -Subjektif- İmkansızlık: Borçlunun Kusuruyla İmkansızlığın Gerçekleşmesi, Borçlunun Kusuru Dışında İmkansızlığın Gerçekleşmesi), Ehliyetsizlik, Beyan ile İrade Arasındaki Bozukluğun Bilerek ve İstenerek Oluşturulması (Tek Tarafın İsteğiyle: Latife Beyanı, Zihni Kayıt; İki Tarafın İsteğiyle-Muvazaa: Muvazaanın Çeşitleri-Mutlak Muvazaa, Nisbi Muvazaa-, Muvazaanın İspatı, Muvazaanın Yaptırımı)
 • 11- KESİN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ 2 İçindekilerŞekil ve Şekle Aykırılık, Sözleşmenin Tahvili (Dönüştürülmesi), Şekle Aykırılığın Hukuki Sonucu, Şekil Türleri (Amaçlarına Göre: Geçerlilik Şekli, İspat Şekli; Kaynaklarına Göre: Kanuni Şekil-Sözlü Şekil, Yazılı Şekil, Resmi Şekil-, İradi Şekil
 • 12- KESİN HÜKÜMSÜZLÜK HALLERİ 3 İçindekiler: Yanılma-Hata: Esaslı Yanılma, Esaslı Yanılma Halleri (Sözleşmenin Niteliğinde Yanılma, Sözleşmenin Konusunda Yanılma, Sözleşmenin Karşı Tarafında Yanılma, Karşı Tarafın Niteliğinde Yanılma, Miktarda Yanılma), Esaslı Olmayan Yanılma ve Unsurları, Aracın Yanılması (Culpa in Contrahendo-Sözleşme Öncesi Sorumluluğu), Aldatma-Hile: Aldatmaya Üçüncü Kişinin Sebep Olması, Aldatmada Tazminat, Korkutma ve Unsurları, Korkutmanın Çeşitleri (Hukuki Korkutma, Üçüncü Kişinin Korkutması), İrade Sakatlığı Sebebiyle Sözleşmenin İptal Edilmesi, Aşırı Yararlanma-Gabin: Unsurları ve Hukuki Sonuçları
 • 13- TEMSİL İçindekiler: Temsilin Özellikleri, Temsil Çeşitleri (İradi Temsil, Kanuni Temsil, Doğrudan Temsil, Dolaylı Temsil), Temsilin Şartları (Temsil Yetkisinin Bulunması, Başkası Adına Hareket Etme), Temsil Yetkisinin Kapsamı, Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması, Temsil Yetkisinin Kullanılması, Temsil Yetkisinin Sona Erdirilmesi (Azil; İstifa; Ölüm, Gaiplik, İflas, Ehliyetsizlik ve Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi; İşin Yapılması, Bozucu Koşulun Gerçekleşmesi, Sürenin Sona Ermesi), Temsil Yetkisinin Sona Ermesinin Sonuçları, Yetkisiz Temsil
 • 14- SÖZLEŞMENİN YORUMLANMASI-TAMAMLANMASI-UYARLANMASI İçindekiler: Yorum Teorileri (İrade Teorisi, Beyan Teorisi, Güven Teorisi), Yorum Kuralları, Sözleşmenin Tamamlanması, Sözleşmenin Uyarlanması, Sözleşmenin Uyarlanmasının İhtiyaç Olduğu Haller. Genel İşlem Koşulları: Genel İşlem Koşullarının Özellikleri, Genel İşlem Koşullarının Denetimi (Yürürlük Denetimi, Yorum Denetimi, İçerik Denetimi)
 • 15- HAKSIZ FİİL İLE İLGİLİ KAVRAMLAR İçindekiler: Sorumluluk: ile Sorumluluk, -den Sorumluluk; Yaptırım; Haksız Fiil ile Suç Kavramlarının Karşılaştırılması; Haksız Fiil ile Borca Aykırılığın Karşılaştırılması
 • 16- HAKSIZ FİİLİN UNSURLARI İçindekiler: (1)Fiil: Fiil Çeşitleri; (2)Hukuka Aykırılık: Hukuka Uygunluk Nedenleri (Meşru Müdafaa, Zorunluluk Hali, Kendiliğinden Hak Alma, Zarar Görenin Rızası, Üstün Nitelikte Yarar, Üstün Nitelikte Kamu Yararı, Kanundan Doğan Yetkinin Kullanılması); (3)Kusur: Kast, İhmal (Ağır İhmal, Hafif İhmal); (4)Zarar: Zarar Çeşitleri (Maddi-Manevi Zarar, Fiili Zarar – Yoksun Kalınan Kâr, Doğrudan – Dolaylı Zarar, Takip Eden Zarar, Menfi – Müspet Zarar); (5)İlliyet Bağı: İlliyet Bağı Teorileri (Şart Teorisi, Uygun İlliyet Bağı Teorisi), Birden Fazla Sebebin Bulunduğu Durumlarda İlliyet (Ortak İlliyet, Yarışan İlliyet, Seçimlil İlliyet, Önüne Geçen İlliyet), İlliyet Bağını Kesen Sebepler (Mücbir Sebep, Zarar Görenin Ağır Kusuru, Üçüncü Kişinin Ağır Kusuru)
 • 17- HAKSIZ FİİLDEKİ TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ İçindekiler: Maddi Tazminat: Eşya Zararı (Eşya Zararının Hesaplanması), Kişiye İlişkin Zarar (Bedensel Zarar, Ölüm Sebebiyle Ortaya Çıkan Zarar), Maddi Zararın Hesaplanması (Zarar Hesabının Dikkate Alınacağı An, Yararın Denkleştirilmesi), Tazminatın Belirlenmesi, Tazminatta İndirim Sebepleri; Manevi Tazminat: Manevi Tazminatın Amacı Tartışması, Manevi Tazminatın Şartları, Manevi Tazminatın Hesaplanması
 • 18- HAKSIZ FİİLİN HÜKÜM VE SONUÇLARI – HAKSIZ FİİL YARGILAMASI İçindekiler: Haksız Fiilin Hüküm ve Sonuçları: Sebeplerin Çokluğu, Müteselsil Sorumluluk (Çeşitleri, Sorumlu); Haksız Fiilde Yargılama: Borçlar Hukuku – Ceza Hukuku İlişkisi, Tazminat Hükmünün Değiştirilmesi, Geçici Ödemeye İlişkin Hüküm, Haksız Fiilde Zamanaşımı, Daimi Def’i Hakkı
 • 19- KUSURSUZ SORUMLULUK İçindekiler: Kusursuz Sorumlulukta İlkeler: Hakkaniyet İlkesi, Özen ilkesi, Tehlike İlkesi, Munzam (Ek) Kusur; Hakkaniyet Sorumluluğu (TBK/65): Şartları; Adam Çalıştıranın Sorumluluğu (TBK/66): Şartları, Yardımcı Kişilerin Fiillerinden Sorumluluk (TBK/116), Organizasyon Yükümlülüğü, Hüküm ve Sonuçları; Hayvan Bulundurmanın Sorumluluğ (TBK/67-68); Yapı Malikinin Sorumluluğu (TBK/69-70); Tehlike Sorumluluğu (TBK/71)
 • 20- SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME İçindekiler: Sebepsiz Zenginleşme Davası Açılamayacak Haller; Sebepsiz Zenginleşmenin Özellikleri; Sebepsiz Zengileşme ile Diğer Kurum ve Davaların Karşılaştırılması; Sebepsiz Zenginleşmenin Şartları; Borçlanılmamış Edimin Yanlışlıkla İfası; Sebepsiz Zenginleşmenin Hüküm ve Sonuçları; Sebepsiz Zenginleşmede Zamanaşımı
 • 21- BORCUN İFASI – İFA MODALİTELERİ İçindekiler: Tam İfa, Kısmi İfa, Aynen İfa ve İstisnaları (İfa Yerine Edim, İfa Amacıyla Edim); Seçimlik Borç, Seçimlik Yetki; İfa Yeri; İfa Zamanı: Derhal İfa Kuralı ve İstisnaları, Yorumlayıcı Hukuk Kuralları, Erken İfa; İfanın Tarafları: Alacaklı, Borçlu (Borçlunun Ölümü, Borçlunun İflası, İfanın Üçüncü Kişi Tarafından Yapılması, Rücû, Halefiyet); İfa Sırası: Para Borçlarının İfası, Faiz, Alacaklının Temerrüdü, Ödemezlik Def’isi
 • 22- BORCA AYKIRILIK İçindekiler: Borcun İfa Edilmemesinin Sonuçları; Borca Aykırılık Halinde Alacaklının Hakları: Aynen İfa, Gecikme Tazminatı, Sözleşmeden Dönme Hakkı; Borcun İfa Edilmemesi: Borcun Hiç İfa Edilmemesi, Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi (Kötü İfa, Yan Yükümlülüklerin İhlali); Sözleşmeye Aykırılıktan Doğan Sorumluluk; İfa Yardımcısının Eylemlerinden Sorumluluk; Borçlunun Temerrüdü: İhtar, İhtarın Yerini Tutan Durumlar, Temerrüdün Sonuçları; Karşılıklı Borç Yükleyen Sözleşmelerde Temerrüt
 • 23- BORÇ İLİŞKİLERİNİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE ETKİSİ İçindekiler: Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme: Tam Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme, Eksik Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme; Üçüncü Kişiyi Koruyucu Etkili Sözleşme; Üçüncü Kişinin Edimini Üstlenme
 • 24- ALACAKLI VE BORÇLU ARASINDA TESELSÜL İçindekiler: Alacaklılar Arasında Teselsül: Kısmi Alacak, Müteselsil Alacak; Borçlular Arasında Teselsül: Kısmi Borç, Müteselsil Borç (Dış İlişki, İç İlişki)
 • 25- BORÇ İLİŞKİLERİNDE ÖZEL DURUMLAR – BORÇLARIN SONA ERMESİ İçindekiler: Koşul: Özellikleri, Farkları, Türleri (Olumlu – Olumsuz, İradi – Tesadüfi – Karma, Geciktirici – Bozucu); Bağlanma Parası – Cayma Parası; Ceza Koşulu: Çeşitleri, Hüküm ve Sonuçları; Üçüncü Kişinin Borç İlişkisine Dahil Olması: Alacağın Devri (Temliki), Borcun Üstlenilmesi (Nakli), Borca Katılma, Sözleşmeye Katılma, Sözleimenin Devri; Borçların Sona Ermesi: İkale (Bozma) Sözleşmesi, Fesih, Dönme, İptal, Geri Alma, İfa, İbra (Borçtan Kurtarma), Yenileme, Birleşme, Takas, İmkansızlık; Zamanaşımı: Zamanaşımının Durması, Zamanaşımının Kesilmesi

Haritaların düzenlenmesine ilişkin taleplerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.

BÜTÜN HARİTALAR


* Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015-2016 akademik yılında hazırlanmıştır. Lisanslı iMindMap programı ile yapılan düzenleme sonrası zihin haritaları oluşturulmuştur.

Yorumları göster (14)

 • Koca koca kitapları nasıl sığdırdın böyle haritalara şaşılır doğrusu. Çok yararlı olmuş, emeğine sağlık.

 • Sadece senin haritalarınla giriyorum sınavlara şimdiye kadar iyi gitti ama galiba finallere kadar yüklenmeyecek. Beş altı gün kaldı çünkü. Emeğine sağlık

  • Şimdiye kadar buradaki notları kullanırken bir teşekkürü çok gördüğünüzdendir belki. Başarılar

 • burak kardeş borçlar geneli tamamlasan çok müthiş olacak sınavlar geldi vallahi ellerine sağlık:)

  • Bilgehan elimden geleni yapıyorum, umarım zamanında yüklenmiş olur.

 • Notlarınız çok güzel. Nisanda ikinci dönem vizeleri başlıyor, yeni konuları ne zaman yükleyebilirsiniz acaba ?

  • Teşekkür ederim. Haritaları hazırlama konusunda çalışmalarıma devam ediyorum, mümkün olan en kısa zamanda haritaları yükleyeceğim. Belirli bir tarih vermem maalesef mümkün değil.

  • Sonraki haritalar inşallah şubat mart aylarında yüklenecek. :)