Hukuk zihin haritaları ile ilgili temel bilgilendirme için buraya tıklayın

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER ZİHİN HARİTALARI *

TURKUAZ VE BÜYÜK yazılan isimlerin üzerine tıklayarak zihin haritalarını görüntüleyebilir, yüksek kalite için indirebilirsiniz:

 • 01 – CEZA HUKUKUNUN FONKSİYONU VE HUKUK DÜZENİ İÇİNDEKİ YERİ İçindekiler: Kamu Hukukunun Bir Dalı Olarak Ceza Hukuku, Ceza Hukukunun Bölümleri, Türk Ceza Hukuku Reformu, Ceza Hukukunun Temel Kavramları, Ceza Hukukunun Kaynakları, Suç Politikasının Temel İlkeleri (Kusur İlkesi, Hukuk Devleti İlkesi, İnsanilik İlkesi)
 • 02 – CEZA HUKUKUNUN GÜVENCE FONKSİYONU İçindekiler: Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi, Kanunilik İlkesinin Sonuçları (Belirlilik İlkesi, Örf ve Adet Hukukuyla Suç Yaratma ve Cezayı Ağırlaştırma Yasağı, Kıyas Yasağı ve Yorum, İdarenin Düzenleyici İşlemleriyle Suç ve Ceza Konulması Yasağı, Geçmişe Yürüme Yasağı), Geçmişe Yürüme Yasağının Yansımaları
 • 03- SUÇ TEORİSİ İçindekiler: Haksızlığın Esası Olarak Fiil, Hareketin Sınırlama Fonksiyonu, Hareket Teorileri (Ontolojik Teoriler: Doğal-Nedensel Hareket Teorisi, Gai Hareket Teorisi, Sosyal Hareket Teorisi; Normativist Hareket Teorisi)
 • 04- TİPİKLİK İçindekiler: Tipiklik Kavramı, Fonksiyonu ve Hukuka Aykırılık İlişkisi; Tipiklikte Yer Alan Unsurların Türleri
 • 05- MADDİ UNSURLAR 1 İçindekiler: Fail (Genel Suçlar, Özgü Suçlar), Mağdur, Hareketin Konusu (Zarar Suçları; Tehlike Suçları: Soyut Tehlike Suçları, Somut Tehlike Suçları), Hareket ve Hareketin Tipte Düzenleniş Şekline Göre Suçlar (Tek Hareketli Suçlar, Çok Hareketli Suçlar, Serbest Hareketli Suçlar, Bağlı Hareketli Suçlar, Seçimlik Hareketli Suçlar, Kesintisiz Mütemadi Suçlar)
 • 06- MADDİ UNSURLAR 2 İçindekiler: Netice (Sırf Hareket Suçları, Neticeli Suçlar), Nedensellik Bağı ve Objektif İsnadiyet, Suç Tipinin Temel ve Nitelikli Unsurları, Hareket ile Netice Arasındaki Nedensellik Bağının Belirlenmesi (Şart Teorisi, Uygun Sebep Teorisi, Objektif İsnadiyet Teorisi)
 • 07- MANEVİ UNSURLAR: Kast İçindekiler: Manevi (Sübjektif) Unsur, Kastın Suç Sistematiği İçindeki Yeri ve Kusurlulukla İlişkisi, Kastın Tanımı ve Unsurları, Kastın Kapsamı, Kastın Aranacağı Zaman, Kastın Türleri: Doğrudan Kast – Olası Kast (Olası Kastın Unsurları, Olası Kast ile Bilinçli Taksirin Kıyaslaması, Olası Kastın Sonuçları)
 • 08- MANEVİ UNSURLAR: Taksir İçindekiler: Taksir Kavramı, Haksızlığın İstisnai Bir İşleniş Şekli Olarak Taksir, Taksirli Suçların Yapısı, Taksir-Kusur İlişkisi, Taksirin Türleri: Bilinçsiz Taksir – Bilinçli Taksir, Hukuka Aykırılık Unsuru, Taksirli Suçlarda Kusur, Taksirle İşlenen Suçlarda Şahsi Cezasızlık Sebebi ve Cezada İndirim Yapılmasını Gerektiren Şahsi Sebep
 • 09- TAKSİRLİ SUÇUN HAKSIZLIK UNSURLARI İçindekiler: Objektif Özen Yükümlülüğünün İhlali, Özen Yükümlülüğünün Belirlenmesinde Ölçüt (Dikkat ve Özen Yükümlülüğünün Sınırları: İzin Verilen Risk – Güven Prensibi), Neticeye Sebebiyet Verme, Neticenin Objektif İsnat Edilebilirliği: Neticenin Objektif Öngörülebilirliği, Objektif İsnadiyet Çerçevesinde Ortaya Çıkan Problemler (Taksirli Suçlarda Hukuka Uygun Alternatif Davranışlar, Normun Koruma Amacı, Mağdurun Kendi Sorumluluğu Çerçevesinde Kendine Zarar Vermesi, Taksirli Hareketin Birleşmesi/Taksirli Bir Davranışa Kasten veya Taksirle Hareket Eden Üçüncü Kişinin Karışması)
 • 10- MANEVİ UNSURLARDAKİ DİĞER HUSUSLAR İçindekiler: Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlar (Kast-Kast Kombinasyonu, Kast-Taksir Kombinasyonu, Taksir-Taksir Kombinasyonu), Diğer Sübjektif Haksızlık Unsurları (Maksat ve Saik), Tipiklikte Yer Alan Unsurlarda Hata, Kastı Kaldıran Hata Halleri: Suçun Maddi Unsurunda Hata, Suçun Nitelikli Hallerinde Hata, Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında ve Bu Nedenlerin Sınırında Hata
 • 11- HUKUKA AYKIRILIK İçindekiler: Hukuka Aykırılığın Anlamı ve Tipiklikle İlişkisi; Hukuka Aykırılığa Suç Tipinde Yer Verilmiş Olması; Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Sübjektif Unsuru; Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Ortak Özellikleri; Hukuka Uygunluk Nedenlerinin Maddi Şartlarında Hata; Hukuka Uygunluk Nedenlerinde Sınırın Aşılması (Şartları)
 • 12- HUKUKA UYGUNLUK NEDENLERİ İçindekiler: (1)Görevin İfası; (2)Meşru Savunma: Saldırıya İlişkin Şartlar, Savunmaya İlişkin Şartlar; (3) Hakkın Kullanılması (Şartları); (4) İlgilinin Rızas (Şartları)
 • 13- KUSURLULUK İçindekiler: Kusurun Konusu; Kusurun Unsurları: Algılama Yeteneği, İrade Yeteneği
 • 14- KUSURLULUĞU ETKİLEYEN HALLER İçindekiler: Yaş Küçüklüğü; Sağırlık ve Dilsizlik; Akıl Hastalığı: Akıl Hastalığının Kusur Yeteneğine Etkisi; Geçici Nedenler, Alkol ve Uyuşturucu Madde Etkisinde Olma (İrade Dışı Alkol ve Uyuşturucu Madde Alma, İradi Alkol ve Uyuşturucu Madde Alma); Hukuka Aykırı ve fakat Bağlayıcı Bir Emrin Yerine Getirilmesi; Zorunluluk Hali Dolayısıyla İrade Yeteneğinin Etkilenmesi: Tehlikeye İlişkin Şartlar, Korunmaya İlişkin Şartlar; Meşru Savunmada Sınırın Heyecan, Korku ve Telaş Nedeniyle Aşılması; Cebir ve Tehdit Dolayısıyla Kişinin İrade Yeteneğinin Etkilenmesi; Haksız Tahrik Dolayısıyla İrade Yeteneğinin Etkilenmesi: Şartları, Özel Durumlar, Sonuçları; Kusurluluğu Etkileyen Hata Halleri: Haksızlık Yanılgısı (Yasak Hatası), Kusurluluğu Etkileyen Nedenlerin Maddi Şartlarında Hata
 • 15- CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI İçindekiler: Objektif Cezalandırılabilme Şartları; Şahsi Cezasızlık Sebepleri ve Cezayı Kaldıran Şahsi Sebepler; Soruşturma ve Kovuşturma Şartları: Şikayet , İzin, Talep ve Karar
 • 16- İHMALİ SUÇLAR İçindekiler: İhmali Suç Kavramı; (1)Gerçek -Saf- İhmali Suçlar: Gerçek İhmali Suçların Tipiklik Unsurları; (2)Gerçek Olmayan -Görünüşte-Garantörsel- İhmali Suçlar: Unsurları (Maddi Unsurlar, Manevi Unsurlar, İhmali Suçlarda Hukuka Aykırılık), İhmali Suçlarda Kusur
 • 17- TEŞEBBÜS İçindekiler: Teşebbüsün Tanımı ve Kapsamı; Teşebbüsün Cezalandırılmasının Nedenini Açıklayan Görüşler: Objektif Teori, Sübjektif Teori, Karma Teori, TCK’nın Benimsediği Teori; Teşebbüste Cezanın Belirlenmesi; Teşebbüsün Şartları; Teşebbüste Özel Durumlar
 • 18- GÖNÜLLÜ VAZGEÇME – ETKİN PİŞMANLIK İçindekiler: Gönüllü Vazgeçmede Failin Cezalandırılmamasını Açıklayan Teoriler; Gönüllü Vazgeçmenin Unsurları; Gönüllü Vazgeçmenin Sonucu; Etkin Pişmanlık
 • 19- İŞTİRAK İçindekiler: İştirakin Tanımı ve Kapsamı: Geniş Fail Anlayışı, Dar Fail Anlayışı; Faillik ve Şeriklik Ayrımı; Faillik Türleri: Doğrudan Faillik, Müşterek Faillik, Dolaylı Faillik, Yan (Yan Yana) Faillik; Şeriklik: Şeriklerin Cezalandırılmasının Esası, Bağlılık Kuralı, Azmettirme (Azmettirmenin Şartları, Azmettirmede Özel Haller, Azmettirenin Cezası), Yardım Etme (Yardım Etmenin Şartları ve Türleri); İştirakte Özel Durumlar: Netice Sebebiyle Ağırlaşan Suçlarda İştirak, İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Teşebbüs, İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme
 • 20- SUÇLARIN İÇTİMAI İçindekiler: Fiil Tekliği ile Fiil Çokluğu Ayrımı: Doğal Anlamda Hareket Tekliği, Hukuki Anlamda Hareket Tekliği; Zincirleme Suç: Şartları, Sonucu; Zincirleme Suç Hükümlerinin Uygulanmayacağı Yerler
 • 21- İÇTİMA ÇEŞİTLERİ İçindekiler: Fikri İçtima: Fikri İçtimanın Şartları, Fikri İçtimada Özel Haller, Fikri İçtimanın Sonuçları; Görünüşte İçtima: Özel Normun Önceliği İlkesi, Bir Normun Diğer Norm Tarafından Tüketilmesi İlkesi, Yardımcı Normun Sonralığı İlkesi

Haritaların düzenlenmesine ilişkin taleplerinizi aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz.

BÜTÜN HARİTALAR


* Bu haritalar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2015-2016 akademik yılında hazırlanmıştır. Lisanslı iMindMap programı ile yapılan düzenleme sonrası zihin haritaları oluşturulmuştur.

Yorumları göster (16)

 • Çok faydalı zihin haritaları olduğunu düşünüyorum çok teşekkürler. Şunu sormak istiyorum ceza hukukundaki zihin haritalarını oluştururken kullandığınız ceza kitabı hangisi ?? Cevap verirseniz çok mutlu olurum.

 • merhaballar ceza ve tüm zihin haritalları tammı birde ben hukuk fakültesine yeni başladım bunlardan çalışsam olurmu ?

 • Harikasiniz. Çok teşekkür ederiz , her şey gönlünüzce olsun inşallah 😊

 • merhabalar ellerinize sağlık öncelikle. ben ceza genel'de cidden zorlanıyorum da acaba teşebbüs ve devamını bu aralar atmanız mümkün olur mu? kolay gelsin :)

  • Merhaba Hacer, desteğin için teşekkür ederim. Haritaları hazırlama konusunda çalışmalarıma devam ediyorum, mümkün olan en kısa zamanda haritaları yükleyeceğim. Belirli bir tarih vermem maalesef mümkün değil.

  • Merhaba, haritaları hazırlama konusunda çalışmalarıma devam ediyorum, mümkün olan en kısa zamanda haritaları yükleyeceğim. Belirli bir tarih vermem maalesef mümkün değil.

 • Merhaba.Notlar gerçekten büyük ölçüde yararlı oluyor.Ceza genelin devamını ne zaman yayınlarsınız acaba ikinci döneme hazırlık için soruyorum da..

  • Merhaba Elif, yorumun için teşekkür ederim. İkinci dönem için hazırlanacak yaklaşık 160 tane harita var, eğer bir aksilik çıkmazsa da önümüzdeki Mart ayı içerisinde tamamını yayımlamış olacağım.